Προσωπικά Δεδομένα

Ενημερωτικό κείμενο σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «GROUPAMA Ασφαλιστική») είναι ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με σκοπό τη διενέργεια ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.​

Με το παρόν σας ενημερώνουμε ότι η GROUPAMA Ασφαλιστική θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ειδικών κατηγοριών - ευαίσθητα και μη. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων έγκειται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, κοινολόγηση, διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή. Η τήρηση και επεξεργασία του αρχείου προσωπικών δεδομένων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ, καθώς και των λοιπών Κανονισμών και Νόμων που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και διενεργείται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των ανωτέρω σχετικών Κανονισμών και Νόμων.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την GROUPAMA Ασφαλιστική προκειμένου να ενημερώνεστε για την τήρηση, την επεξεργασία, καθώς και για τα σχετικά σας δικαιώματα στα εξής τηλέφωνα:

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας της GROUPAMA Ασφαλιστικής

Groupama Φοίνιξ Α.Ε.Α.Ε., Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 213-215 και Χαριουπόλεως - Τ.Κ. 17121

Ταυτότητα και στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer)

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων είναι ο κ. Δημήτριος Παπαχριστόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της GROUPAMA Ασφαλιστικής, τηλ.: 210 329 5427, φαξ: 210 329 5634, e-mail: dataprivacy@groupama.gr

Σκοπός της επεξεργασίας

Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης και περιορίζεται αυστηρά και μόνο στις αναγκαίες ενέργειες επεξεργασίας για τους σκοπούς της. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή για την πραγματοποίηση στατιστικών ερευνών ή για την παραγωγή στατιστικών συμπερασμάτων καθώς και για εμπορικούς σκοπούς, ήτοι την προώθηση προϊόντων ή τη διεξαγωγή ερευνών σχετικών με την ικανοποίηση πελατών κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, θα λαμβάνεται η δική σας συγκατάθεση προς τούτο.

Επιπρόσθετα, ενδέχεται τα δεδομένα σας, προσωπικού χαρακτήρα, να υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία με σκοπό, κυρίως, την κατάρτιση προφίλ, η οποία είναι αναγκαία για τη σύναψη ή εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Σε περίπτωση που τυχόν υπάρξει ανάγκη για αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, οι οποίες θα αφορούν το πρόσωπό σας, και οι οποίες θα διενεργηθούν βάσει της ως άνω διαδικασίας, θα ενημερωθείτε προηγουμένως σχετικώς, προκειμένου να συναινέσετε ρητώς προς τούτο.

Προσωπικά δεδομένα ανήλικων ατόμων

H GROUPAMA Ασφαλιστική δεν αναζητά ούτε συλλέγει σκοπίμως προσωπικά δεδομένα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών, ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της απευθύνεται σε άτομα των ηλικιών αυτών. Εάν η GROUPAMA Ασφαλιστική ανακαλύψει ότι έχει συλλέξει κατά λάθος προσωπικά δεδομένα από ανήλικους, θα διαγράψει τα προσωπικά τους δεδομένα στο συντομότερο, εύλογα δυνατό, χρόνο. Εντούτοις, η GROUPAMA Ασφαλιστική ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των δεκαέξι (16) ετών απευθείας από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα ή τους επιτρόπους τους, με τη ρητή συγκατάθεση αυτών, και με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Η GROUPAMA Ασφαλιστική ενθαρρύνει τους γονείς και κηδεμόνες να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην διαδικτυακή παρουσία και δραστηριότητα των παιδιών τους.

Τα κριτήρια που καθορίζουν το χρονικό διάστημα, για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης. Κριτήριο προσδιορισμού του χρόνου, κατά τον οποίο τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν, είναι η αναγκαιότητα διαφύλαξης των συμφερόντων των συναλλασσόμενων με την GROUPAMA Ασφαλιστική, αλλά και της GROUPAMA Ασφαλιστικής.

Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η GROUPAMA Ασφαλιστική διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργαζόμενα με αυτήν διαμεσολαβούντα πρόσωπα και λοιπά συνεργαζόμενα πρόσωπα, σε πραγματογνώμονες, σε εταιρίες διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, σε ιατρούς, σε δημόσιες ή δικαστικές αρχές.

Δικαιώματα που έχετε ως υποκείμενο των δεδομένων

Ως υποκείμενο των δεδομένων, διατηρείτε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τον Κανονισμό 679/2016 ΕΕ, καθώς και τους λοιπούς Κανονισμούς και Νόμους που εκάστοτε ισχύουν για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • 1) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν,
 • 2) το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν (δικαίωμα στη λήθη),
 • 3) το δικαίωμα να εξασφαλίσετε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
 • 4) το δικαίωμα να λαμβάνετε γνώση της διόρθωσης ή διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
 • 5) το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • 6) το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (φορητότητα των δεδομένων),
 • 7) το δικαίωμα στην πρόσβαση, στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαθέτει η GROUPAMA Ασφαλιστική και της λήψης πληροφοριών, για όλα τα δεδομένα που σας αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών και την εξέλιξη της επεξεργασίας από την τελευταία ενημέρωση.
Τα ως άνω δικαιώματα δύνασθε να τα ασκήσετε κατόπιν υποβολής σχετικού συγκεκριμένου γραπτού αιτήματος για ενέργεια, το οποίο θα απευθύνετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση dataprivacy@groupama.gr ή με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής στα γραφεία της GROUPAMA Ασφαλιστικής στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 213-215 και Χαριουπόλεως, Τ.Κ. 17121.

 Έντυπο άσκησης δικαιωμάτων

Καταγγελία

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορά, παραβαίνει τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 ή τυχόν άλλο Νόμο που ισχύει σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στην επιβλέπουσα Αρχή.

 • Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
  Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα
  τηλ.: 210 647 5600
  φαξ: 210 647 5628
 • Τράπεζα της Ελλάδος (Eποπτική Aρχή)
  Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
  Ελευθερίου Βενιζέλου 21, Τ.Κ. 10250, Αθήνα
  τηλ.: 210 320 5222, 210 320 5223
  φαξ: 210 320 5437, 210 320 5438

Η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί νομική υποχρέωσή σας - συνέπειες μη παροχής των δεδομένων αυτών

Κατά τη σύναψη της ασφάλισης, υποχρεούστε εκ του Νόμου να δηλώσετε κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζετε και το οποίο είναι αντικειμενικά ουσιώδες για την εκτίμηση του κινδύνου, καθώς επίσης να απαντήσετε σε κάθε σχετική ερώτηση. Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσής σας αυτής, ο Νόμος δίνει το δικαίωμα στην GROUPAMA Ασφαλιστική να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση ή να ζητήσει την τροποποίησή της, ανάλογα με το είδος της ασφάλισης και τη μορφή της παράβασης. Σε περίπτωση δε παράβασης της υποχρέωσής σας αυτής από δόλο, η GROUPAMA Ασφαλιστική ενδέχεται να απαλλαγεί από την υποχρέωσή της για καταβολή αποζημίωσης.

Groupama Now App

Groupama NOW App

Τα πάντα για την ασφάλισή σας, με ένα tap!

Ενημερωθείτε πλήρως για την τρέχουσα ασφάλισή σας και επωφεληθείτε από την ταχύτερη και βελτιωμένη εξυπηρέτηση που προσφέρει η εφαρμογή Groupama Now για τις smart κινητές συσκευές σας. H εφαρμογή είναι διαθέσιμη δωρεάν, σε όλα τα λειτουργικά συστήματα: iOS (Apple), Android και Windows.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Κατεβάστε σήμερα την εφαρμογή Groupama Now και αξιοποιήστε ανά πάσα στιγμή μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών!